בדיקת איכות מים

על פי תקנות בריאות העם ( איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה 2013 ) יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים.

על ‏פי‏ תקנה ‏14 לתקנות ‏בריאות ‏העם (איכותם‏ התברואית ‏של ‏מי ‏שתייה ‏ומתקני ‏מי ‏שתייה‏– 2013), ‏התשע"ג-2013 ‏צרכן‏ רשאי לבקש ‏מספק‏ המים‏ ביצוע‏ בדיקות ‏בביתו, ‏לאחד‏ או ‏יותר ‏מהגורמים ‏המצוינים .‏הדיגום‏ מבוצע בהתאם‏ להנחיות‏ משרד הבריאות ועל ידי אדם אשר אושר על ידי המנהל לדוגמי מים ועבר הסמכה בהתאם לתקנה 33(ב) לתקנות .
סוגי הבדיקה המבוצעים :

 • חיידקי קוליפורמים
 • עכירות
 • כלור נותר
 • ברזל
 • נחושות
 • עופרת

הבהרות :

 1. צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים  לכל היותר.
 2. צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה
  לכתובת דוא"ל : 

  water@mei-raanana.co.il

  בדואר ישראל לכתובת אחוזה 56 רעננה  לידי תברואן התאגיד

 

בקשה זו מפרטת את בקשתו של הצרכן, אישורו והסכמתו לתשלום עלות הבדיקה כפי שנקבעה על ידי רשות המים: כללי תאגידי מים וביוב , תעריפים לשירותי מים או ביוב, סעיף 12, ומתעדכנת מעת לעת.

להלן טבלת עלויות הבדיקות :

 

  3.הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות תוך תאום מועד לביצוע הבדיקות.