דמי הקמה

דמי הקמה למערכות מים וביוב

ביום 31.3.2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע"ה - 2015 (להלן: "כללי דמי הקמה"), אשר נכנסו לתוקף ביום 1.5.2015. כללי דמי ההקמה נועדו ליצור לתאגידי המים והביוב מקור מימון להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות המים והביוב. הכללים קבעו את השיטה לחישוב דמי ההקמה, תעריפי החיוב החד פעמיים, השטח המחוייב והעילות להטלת דמי ההקמה.

עד לכניסתם לתוקף של כללי דמי ההקמה, תאגידי מים וביוב, ובכלל זה מניב, גבו היטלי ביוב וצנרת מים בהתאם לתעריפים, שנקבעו בחוקי עזר העירוניים. דמי ההקמה, שנקבעו על ידי רשות המים, מחליפים את היטלי הביוב וצנרת המים.

זהות החייב

כללי דמי הקמה קובעים, כי החייב בתשלום דמי הקמה הוא "בעל הנכס", כהגדרתו בסעיף 1 לכללי דמי הקמה.

תעריפי דמי ההקמה

תעריף דמי ההקמה הוא תעריף אחיד לכל סוגי הנכסים, למעט בנכס למגורים הבנוי בצפיפות נמוכה.
נכס הבנוי בצפיפות נמוכה מוגדר בסעיף 1 לכללי דמי הקמה כ"נכס שייעודו מגורים ששיעור הבנייה המותר בו, לפי בקשה להיתר שאושרה, הוא עד חמש יחידות דיור לדונם".

לתעריפי דמי ההקמה מתווסף מע"מ כדין, מכוון שבחשבון המגיע אל התושב מתווספת שורת המע"מ בנפרד. 

תעריפי דמי הקמה מתעדכנים בכל 1 בינואר, על ידי הצמדתם למדד המשוקלל: מדד המורכב מ- 50% מדד המחירים לצרכן ו- 50% מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מתי ניתן לחייב בדמי הקמה?

על פי סעיף 9 לכללי דמי הקמה, עילות החיוב בדמי ההקמה הן כאשר:

  • אושרה בקשה להיתר לבנייה בנכס.
  • התאגיד הקים את מערכת המים או הביוב, המאפשרת את חיבורו של הנכס לראשונה לאספקת מים או להזרמת ביוב או החל בפעולות להקמה כאמור.
  • התאגיד חיבר את הנכס לראשונה לאספקת מים או להזרמת ביוב.
  • נודע לתאגיד כי קיימת בנייה חורגת בנכס.

* במקרים בהם טרם אושרה בקשה להיתר לבניה בנכס והתאגיד החל בפעולות הקמת מערכות מים וביוב או שאושרה בקשה להיתר לבנייה ששטחה קטן מ- 33% מהשטח העיקרי לבניה, רשאי התאגיד להטיל על בעל הנכס לשלם מקדמה על חשבון דמי ההקמה בשיעור של 33% מהשטח העיקרי לבניה.

השטח המחוייב

חיוב בדמי הקמה מוטל על שטח הבניה בלבד. אין חיוב בגין שטח הקרקע.

דמי ההקמה מוטלים על סך כל שטחי הבנייה, המחושבים על פי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992, למעט שטח מרתף לחניית כלי רכב, להלן "מרתף חניה".

"מרתף חנייה" – מוגדר כחלק מבניין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, שיועד, לפי בקשה להיתר שאושרה, למרתף לחניית כלי רכב.

חיוב בדמי הקמה חלקיים

ככל שמתקיימת עילה לחיוב רק לגבי מערכת מים או רק לגבי מערכת ביוב - יחויב בעל הנכס בדמי הקמה חלקיים בגין הרכיב, לגביו התגבשה העילה, עד להתגבשות העילה הנוספת:

  1. דמי הקמה חלקיים לביוב בלבד - 53% מתעריף דמי ההקמה.
  2. דמי הקמה חלקיים למים - 47% מתעריף דמי ההקמה.

התחשבות בתשלומי עבר

במקרה ושולם בגין הנכס "תשלום קודם" (למשל: תשלום קודם של דמי הקמה, מלאים או חלקיים, היטל ביוב או היטל הנחת צנרת, דמי השתתפות וכו'), נקבעו הוראות בכללי דמי הקמה, המאפשרות התחשבות בתשלום הקודם:  במקרים בהם שולם תשלום קודם בגין רכיב הקרקע, וטרם חלפו 7 שנים ממועד התשלום הקודם על הקרקע ובלבד שבמועד התשלום היתה תב"ע בתוקף, יראו בנוסף לשטח הבנוי בגינו שולם תשלום קודם גם את "שטח הבנייה המותאם" כשטח ששולם בגינו תשלום קודם.  "שטח הבניה המותאם" יחושב כמכפלת שטח הקרקע בגינו שולם תשלום קודם ביחס שבין תעריף היטל הביוב או היטל הנחת הצינורות למ"ר קרקע, לבין תעריף ההיטל למ"ר בניה, כפי שהיו בתוקף בעת עריכת החיוב לפיו בוצע התשלום לקרקע, ובלבד שהזכויות לבניית השטח הנ"ל היו קיימות לפי תב"ע שהייתה בתוקף במועד התשלום לקרקע.  עד ליום 1.5.2020 - במקרים בהם שולם תשלום קודם בגין רכיב הקרקע וחלפו 7 שנים ממועד התשלום הקודם לקרקע, תבוצע הפחתה של 5% מתעריף דמי ההקמה ביחס לשטח הבניה הנוספת, ובלבד שהזכויות לבניה הנוספת היו קיימות לפי תב"ע בתוקף בעת ביצוע התשלום הקודם לקרקע.

הליך בירור דרישת תשלום

בעל נכס שהומצאה לו דרישת תשלום רשאי לפנות לחברה בבקשה לקיים בירור בעניין דרישת התשלום באחד מהנושאים הבאים:

  • השטח המחויב בדמי הקמה.
  • זהות החייב בתשלום דמי הקמה. 
  • קיומו של תשלום קודם המחייב את ביטול החיוב או חלקו.
  • טעות סופר, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך, במספר או בחישוב, או כל טעות טכנית אחרת בדרישת התשלום.

בקשת בירור תוגש בתוך 30 ימים מיום המצאת דרישת התשלום.

תשובת התאגיד בדבר תוצאות הבירור תימסר למבקש בתוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה.

* אין בהגשת בקשה לבירור כדי לדחות מועד פירעון של דרישת התשלום, אך התאגיד רשאי, לבקשת בעל נכס, לדחות את מועד הפירעון עד בירור הבקשה.

* אין בפגם שנפל בדרישה או באי המצאתה, כשלעצמם, כדי לגרוע מחובת בעל הנכס לשלם דמי הקמה על פי דין.

להגשת בקשת בירור:

ניתן לפנות : למחלקת הנדסה- הנדסאי תכנון אורן גולן

כתובת  אחוזה 56 רעננה.

קבלת קהל:

יום א' 10:00-13:00

יום ג' – 13:00-16:00

יום ה – 08:30-11:30

טלפון:  072-2772754

יש לך שאלות נוספות בנוגע לדמי הקמה? כתוב אלינו 

מוזמן להיכנס לאתר רשות המים לנושא העוסק בדמי הקמה: http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/Pages/Setup-fees.aspx