הטבות לאוכלוסיות מיוחדות

 הטבות לאוכלוסיות מיוחדות 

בחודש אפריל 2014 פורסמו "תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד–2014". במסגרת התקנות נוספו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים.

שאלות נפוצות

מה משמעות ההטבה למי שמופיע ברשימת הזכאים? מה בדיוק אני מקבל/ת?

 משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת לכל מי שמופיע ברשימת הזכאים בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. האזרחים שמופיעים ברשימת הזכאים מקבלים כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך ובסך הכול 7 מ"ק לחודש בתעריף נמוך.
ההטבה לזכאי יכולה להגיע לכ – 220 ₪ בשנה.
 

איך ביכולתי לברר האם אני זכאי להטבה?

 אם לדעתך הינך כלול/ה באחת מקבוצות הזכאים ולא קיבלת מכתב הודעה בדבר זכאותך, באפשרותך לפנות אל אחד הגופים האחראים לקביעת הזכאות בהם: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון לגבי נכי צה"ל, הרשות לזכויות ניצולי השואה ולנפגעי פעולות איבה ולברר האם הנך כלול ברשימת הזכאים. ניתן לחילופין לפנות לספק המים באזור מגוריך בליווי ת.ז. ולבקש לברר האם הנך מופיע/ה ברשימת הזכאים.
 

לא קיבלתי מכתב שאני זכאי/ת, פניתי לספק המים ולטענתו אני לא מופיע/ה ברשימת הזכאים.
לפי הקריטריונים אני צריך/ה להופיע ברשימת הזכאות, מה עליי לעשות?

 עליך לפנות אל הגוף אליו הנך משתייך/ת ולברר מדוע אינך כלול/ה ברשימת הזכאים להטבה:

בחנתי את הקריטריונים לזכאות ונראה כי אני משתייך/ת לקבוצות האוכלוסייה הזכאיות. מדוע אני לא מופיע/ה ברשימה?

 עליך לפנות אל הגוף אליו הנך משתייך/ת ולברר מדוע אינך כלול/ה ברשימת הזכאים להטבה.

קיבלתי מכתב עם הודעה שאני או מי מבני ביתי זכאי להטבה. מה עלי לעשות?

 עליך לפנות אל ספק המים ביישוב בו הנך מתגורר/ת לשם קבלת ההטבה בכתובת בה הנך מתגורר/ת בפועל ומקבל/ת כמות מוכרת.
 

אני או מי מבני ביתי משתייכים לזכאים שנוספו בשנת 2014. מדוע לא קיבלתי מכתב ולא קיבלתי את ההטבה?

הגופים האחראיים על ההטבה מחויבים בהתאם לתקנות שפורסמו להודיע לכל זכאי חדש בדבר זכאותו ולאחר מכן להעביר את רשימת הזכאים העדכנית באופן מאובטח לרשות המים.
בכל מקרה, הזכאות להטבה הינה רטרואקטיבית החל מהמועד הנקוב לתחילת הזכאות ובהתאם לתקנות וכולל חישוב רטרואקטיבי של חשבונות הצריכה וזיכוי בגין תשלום עודף על ידי ספקי המים.
 

מאיזה תאריך ניתן לקבל את ההטבה?

 זכאי מקבל את ההטבה ע"פ אחד מהמקרים הבאים:
1. מהמועד בו נקבעה לו ההטבה
או
2. החל מ- 1/07/12 לגבי אוכלוסיות שנכללו בהחלטת וועדת הכספים של הכנסת מאפריל 2012
או
3. מתחילת השנה ו/או מועד תחילת הזכאות שהועבר על ידי הגופים האחראיים (המאוחר מבין השניים) לגבי הזכאים החדשים שנוספו השנה.
 

אני נכה שלא נכלל/ת ברשימת הזכאים, אבל ביטוח לאומי / משרד הביטחון / הרשות לזכויות ניצולי השואה הבטיחו לי שאכלל בעתיד ברשימת הזכאים. מתי אקבל את ההטבה?

רשימת זכאות מתעדכנת אחת לחודש. בעת העדכון תוכל/י לברר אם הנך נכלל/ת ברשימה. לאחר מכן תקבל/י את ההטבה רטרואקטיבית מיום קביעת זכאותך, אך לא מוקדם מהתאריך הנקוב לשנת הכספים, על פי התקנות.
 

אני מייצג/ת זכאי שאינו כשיר לקבל החלטות. האם באפשרותי לייצג את הזכאי ולפעול בשמו?

 במידה ויש בידך מסמכי ייפוי כוח או מסמכי אפוטרופסות, תוכל/י לפנות ולבקש את ההטבה מספק המים ולבצע פעולות לטובת הזכאי אותו את/ה מייצג/ת.
 

אני זכאי/ת הרשום/ה בקובץ הזכאים ורשום/ה בעיר א' בכתובת מסוימת. ברצוני לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר. האם זה אפשרי?

 זכאי יכול/ה לקבל את ההטבה בתנאי שהוא/היא מקבל/ת כמות מוכרת במקום מגוריו/ה גם אם הם בכתובת אחרת. כל צרכן יכול לבחור היכן לקבל את הכמות המוכרת וההטבה ובלבד שהם או מיופה כוחם ימלא ויחתום על טופס בקשת העברה כמפורט בחוזר מנכ"ל באתר רשות המים.
 

אני זכאי/ת לקבלת ההטבה בעיר א' בכתובת שאיני מתגורר/ת בה יותר ולכן ברצוני לקבל זכאותי בעיר ב'. מה עלי לעשות?

 הנך רשאי/ת לקבל את ההטבה במקום שאת/ה מקבל/ת את הכמות המוכרת בתעריף הנמוך. לשם כך אנא פנה/י אל ספק המים בעיר היעד (עיר ב') ובקש/י לקבל זכאותך. לאחר שתמלא/י ותחתום/י על טופס "בקשת העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן", ספק המים בעיר ב' יבקש אישורו של ספק המים בעיר א' לגרוע את הזכאי מרישומיו. רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה. הרציונל הוא, כמובן, קבלת ההטבה בכתובת אחת בלבד.
 

אני זכאי/ת שמתגורר/ת במוסד. כיצד אקבל את ההטבה?

  •  במידה והמוסד מקבל כמות מוכרת בשמך, כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע שלך, המוסד יכול לקבל גם את ההטבה בשמך ובלבד שתמלא/י ותחתום/י על טופס "בקשת העברת הטבה לאוכלוסיות מיוחדות מצרכן לצרכן".
  • במקרה והמוסד אינו מקבל כמות מוכרת, כלומר אינו מוגדר ככתובת מגורי הקבע שלך, לא תוענק למוסד ההטבה בשמך ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הנך מעודכן/ת ברישומי ספק המים.
     

אני זכאי/ת להטבה וקיבלתי את חשבון המים. כיצד אני יכול/ה לראות את ההטבה בחשבוני?

 בשובר המים התקופתי מצוין  בנפרד את כמות ההטבה לאוכלוסיות מיוחדות ברשימת הכמויות והתעריפים בשובר החיוב התקופתי ובנוסף את סך ניצול ההטבה.
 

אני זכאי/ת וקיבלתי הטבה, אך עבור פחות מ- 3.5 מ"ק לחודש. מדוע?

ההטבה ניתנת בגין צריכה בפועל שהינה מעבר לכמות המוכרת של המשפחה שמחושבת לפי סך הנפשות הרשומות במשפחה במכפלת 7 מ"ק לחודשיים. ההטבה ניתנת מיום תחולת ההטבה ובאופן יחסי לסך ימי החיוב התקופתי. בחשבון עצמו תופיע שורה נפרדת אשר תבהיר כמה מים ניתנו במחיר המופחת ומקורם בהטבה.
 

האם אפשרי שלמרות שאני זכאי/ת, לא תופיע לי כמות ההטבה בחשבון המים?

במידה והצריכה של המתגוררים ביחידת דיור נמוכה מסך הכמות המוכרת של הנפשות באותה יחידת הדיור, לא תופיע כמות ההטבה בחשבון המים.
 

מדוע רשימת הזכאים לא פורסמה ברבים?

 המידע של רשימת הזכאים חסוי והוא כפוף לחוק הגנת הפרטיות, המידע אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.

מדוע לא ניתן לברר טלפונית האם אני מופיע (לפי ת.ז) ברשימת הזכאים?

 מדובר במידע חסוי שכפוף לחוק הגנת הפרטיות. לא ניתן לקבל נתונים ללא זיהוי ודאי של הפונה. עליך לפנות לאחד מספקי המים לשם הזדהות ובירור זכאותך.

האם אני יכול/ה לקבל כמות מוכרת "רגילה" בכתובת אחת ואת ההטבה בכתובת אחרת?

 ההטבה ניתנת במקום המגורים בו הנך (הזכאי) מדווח/ת ורשום/ה. מטרת ההטבה היא לאפשר לך לצרוך כמות מים נוספת בתעריף יותר נמוך. לכן, אין אפשרות להפריד בין כתובת קבלת ההטבה לכתובת קבלת הכמות המוכרת "הרגילה" שלך.

דוגמאות - המחשת משמעות ההטבה (עבור חשבון דו חודשי)

1) במקרה בו 2 צרכנים מתגוררים בבית ואחד מהם זכאי להטבה, יקבל הזכאי כמות מוכרת של 14 מ"ק לחודשיים במקום 7 מ"ק לחודשיים. בסה"כ יקבלו הדיירים 21 מ"ק בתעריף הנמוך לחודשיים.
2) במקרה בו 3 צרכנים מתגוררים בבית ואחד מהם זכאי להטבה, יקבל הזכאי כמות מוכרת של 14 מ"ק לחודשים במקום 7 מ"ק לחודשיים. בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 28 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך.
3) במקרה בו 4 צרכנים מתגוררים בבית ושניים מהם זכאים להטבה, יקבל כל אחד מהזכאים כמות מוכרת של 14 מ"ק לחודשיים במקום 7 מ"ק לחודשיים. בסה"כ יקבלו כל הדיירים בדירה 42 מ"ק לחודשים בתעריף הנמוך.
כל צריכה מעבר לכמות המוכרת תחויב בתעריף הגבוה.