הנחיות לקבלת אישור לתוכנית סניטרית

הנחיות לקבלת אישור להספקת מים לבניין לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א- 1981 והנחיות לביצוע חיבור ראשון של צרכן לרשת המים (ההנחיות בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב-אמות מידה והוראות בעניין הרמה,הטיב ואיכות שעל השירותים שעל החברה לתת לצרכניה-תשע"א-2011-סעיף 78) 7 ו8 ))

טרם התחלת התכנון, המתכנן ייקבע פגישה בתאגיד לצורך תאום הנדסי בדבר אספקת שירותים למבנה המתוכנן. במסגת התאום על המתכנן לספק הנתונים הבאים:

- סוג המבנה ופירוט צריכות המים לפי השימושים השונים

- חו"ד או פרוגרמה בטיחות בהן יקבעו דרגת הסיכון ואמצעי הבטיחות כולל ספיקות ולחצים דרושים

- תכנון אדריכלי על רקע תכנית פיתוח כולל גבהים (תנוחה)

- מפת מדידה של מודד מוסמך מקורית בהתאם לנתונים שייסופקו המתכנן יקבל מידע עקרוני באשר לפתרון אספקת מים וחיבור למערכת הציבורית. 

לפניכם פירוט הדרישות בעת הגשת תוכניות בניה:

מפה טופוגרפית עדכנית

במעמד הגשת תכניות אדריכלות לעיריית רעננה, הפונה יגיש מפה טופוגרפית עדכנית, בקנה מידה 1:250, הכוללת:

 • גבולות חלקה, מדרכות, כבישים, הפקעות וכל העצמים הקיימים בסמוך לו, כגון: שוחות ביוב, מים, חשמל, טלפון, ברזי שריפה, עמודי חשמל, ארונות טלפון, ארונות כבלים וכל נתון רלוונטי באזור החלקה.
 • במידה ובמגרש קיימות תשתיות מים וביוב, במפה הטופוגרפית יש לציין את הנתונים הטכניים שלהם בתוך החלקה.
 • המפה הטופוגרפית תכלול תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250, בו יסומן האתר, החלקות הסמוכות לחלקה המוגשת, כבישים, שבילים, שצ"פים וכד' מודגשים וברורים, כולל כל שמות הרחובות.
 • עיריית רעננה שולחת לתאגיד עותק אחד של מפה זו. מי רעננה תסמן את חיבורי המים והביוב הקיימים עבור החלקה בנוסף לקווי המים, הביוב הקיימים בסמוך. יש לציין שעל הפונה לבדוק, לפני התחלת כל עבודה, את הנתונים המוגשים במפה הטופוגרפית המאושרת. אם קיים הבדל בין הנתון לבין הקיים בשטח, על הפונה להודיע באופן מידי לתאגיד.

תוכנית אינסטלציה

לאחר מכן, על הפונה להגיש למי רעננה, באמצעות יועץ האינסטלציה, תכנית אינסטלציה. במי רעננה מקבלים את התכנית, נספח סניטרי, בפורמט גרמושקא, כמקובל גם ע"י עיריית רעננה.

התכנית תכלול:

 • את הדף הראשון.
 • את המפה הטופוגרפית עם החיבורים המסומנים ע"י התאגיד.
 • תכנית פיתוח שטח.
 • סימון ברזי שריפה העירונית הקיימים בקרבת החלקה.( אם קיימים מסומנים במפה טופוגרפית )
 • תכנית הקומות.
 • חתך לאורך הביוב, סכמת ביוב.
 • מים, מוני מים, בריכת שחייה וכד' סכמות מים

רשימת הנושאים שבודקים בתאגיד:

 • חיבור מים. מי רעננה בודקת האם הפונה משתמש בחיבור המים הקיים לחלקה, לפי המידע שסופק במפה הטופוגרפית המסומנת. אנו מאשרים את התכנית מבחינת המים.  לכל חלקה יש חיבור מים אחד. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות בגין שינוי זה.
 • חיבור ביוב. מי רעננה בודקת האם הפונה משתמש בחיבור הקיים בחלקה, לפי המידע שסופק במפה הטופוגרפית המסומנת. אנו מאשרים את התכנית מבחינת ביוב. לכל חלקה יש חיבור לביוב אחד. יועץ האינסטלציה רשאי לבקש שינוי בחיבור זה, דבר שיישקל ולאחר מכן תקבע העלות בגין שינוי זה.
 • השקיה. כשמותקנת בחלקה מערכת השקיה, המסוגלת להשתמש בחומרים כימיים, חובה להתקין מז"ח.
 • כיבוי אש. עבור אספקת מים למערכת כיבוי אש, ידנית או אוטומטית, יש להתקין מז"ח בקוטר מתאים לצרכי המערכת.
 • מתקנים תעשייתיים. במידה והחלקה משמשת לייצור כלשהו, המחייב שפיכת חומרים מסוכנים לרשת הביוב העירונית, חובה לתכנן מערכת לטיפול בשפכים, המתאימה לסוג החומרים שישפכו לרשת. במקרים מסוימים תהיה חובה למתקיני המערכת לתאם פיקוח עם מי רעננה. לאחר העבודות המתוכננות ולאחר הפעלת המפעל, יש לבדוק את תוצאות הטיפול בתאום עם מי רעננה.

בסוף התהליך, על הפונה למסור לתאגיד  קובץ בפורמט DWG של כל התכנית שאושרה, בדיסק.

במידה והפונה רוצה לשלוח את הקובץ בדואר אלקטרוני, עליו לשלוח אותו לכתובת שתסופק לו באמצעות JUMBO MAIL.

אנו ממליצים לקרוא בעיון את הדרישות הנ"ל בכדי להקל עליכם את הליך ההגשה ולהפוך אותו ליעיל ונוח.

התכנון חייב להתבצע על פי הוראות וחוקי האינסטלציה בישראל והתקן הישראלי.

כדי להקל עליכם בקבלת אישור לתכנית הסניטרית שלכם, להלן פירוט כל הצעדים שעליכם לנקוט על פי הסדר:

1. יש לפנות להנדסאי התכנון  של מי רעננה, מר אורן גולן , לקבלת נתוני התחברות לרשתות המים והביוב העירונית.

   בימים: יום ראשון בין השעות 10:00-13:00, יום שלישי בין השעות 13:00-16:00 וביום חמישי בין השעות 08:30-11:30. רח' אחוזה 56.

  טלפון: 072-2772754 , פקס: 072-2772767.

  דוא"ל: oreng@mei-raanana.co.il

2.  לאחר קבלת הנתונים, יש להגיש  תכניות אינסטלציה מתוכננות בשלושה עותקים. בנוסף. יש להגיש עותק אחד מתכנית פיתוח השטח המאושרת ע"י העירייה וצילום של דף החלטת הוועדה לתכנון ובנייה ודף הנחיות של רשות הכבאות.

3.  ניתן להפקיד תכניות אינסטלציה לאישור במשרדי התאגיד, ברחוב אחוזה 56, בימים א' עד ה', בין השעות 15:00-9:00

4.  לאחר קבלת כל המידע יתקבלו אישור או הערות לתוכנת אינסטלציה. זמן ההמתנה- עשרה ימי עבודה- בתנאי שהוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים.