הסבר על חשבונית המים

Billing form 1 2 3 4 5 6 7 8 9

הסבר על החשבון התקופתי

 1. פרטי תקופה:

  מספר ימים לתקופה: מציג את כמות הימים בפועל בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.

 2. פרטים אישיים
  • מספר משלם: מספר ת.ז. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

  • מספר נפשות מוכר: מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן המים, על פי הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. טפסים להצהרה על מספר נפשות קיימים במרכז שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט של התאגיד. חשבון המים של צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

  • מספר הזכאים להטבה: תושבים הנכללים ברשימות הביטוח הלאומי, משרד הביטחון והמשרד לניצולי שואה, כזכאים להטבה בחשבון המים יקבלו הקצבה של 7 מ"ק נוספים לתקופה שחויבו בתעריף א'.

 3. חשבונית מס/קבלה במקור

  מספר מסלקה: המספר המזהה של החשבונית במערכת. נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.

 4.   פרטי נכס 

  • מספר הנכס: תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של התאגיד יתואמו לנתונים במערכת המחשוב של העירייה.

  • מספר זיהוי מים: מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד הנועד לזהות את מד המים הפרטי של הצרכן מתוך מערכת מדי המים בבניין בו הוא מתגורר.

  • סוג שימוש: מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים - מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.

 5. כמה מים צרכתי
  • מספר מד מים: מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים.

  • קריאה קודמת: נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.

  • קריאה נוכחית: נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.

  • סוג הקריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל או על פי הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים ועוד. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.

 6. צריכה לחיוב
  • סה"כ צריכה פרטית: הצריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת).

  • סה"כ הפרשי מדידה (כולל צריכה משותפת): ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בנכס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר. הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

 7. התפלגות צריכת המים

  גרף התפלגות צריכת המים: מציג את התפלגות צריכת המים, פרטית ומשותפת, בתקופות החשבון השונות.

 8. פירוט חיובים לשובר

  פירוט של התעריפים לפיהם מחויב הלקוח, בגין המים וחיובים נוספים, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(

 9. הודעת זיכוי

  הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת לתאגיד.

לידיעה

קריאות מדי מים: על מנת שמד המים יקרא באופן תקין יש לאפשר נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא  את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב )אמות מידה והוראות בענין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה(, התשע"א 2011- .

חישוב חשבון המים: תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. סכום החיוב הנו  מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

תעריפי המים: על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע 2009- , צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף  1) מוזל המתייחס לכמות של 77 מ"ק לחודשיים (תקופה ממוצעת לחשבון) כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור; ותעריף  2) גבוה המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. למידע נוסף על תעריפי המים: www.water.gov.il

אגרת מינימום: בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע 2009- , כל צרכן חייב בתשלום אגרת מינימום, גם אם לא צריך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה מ- 1.5 מטר מעוקב לחודש.

החלפת צרכן בנכס: עם חילופי הדיירים יש להביא למרכז שירות לקוחות חוזה שכירות או מכירה וקריאת מונה המים ליום העזיבה. במידה והדבר לא ייעשה ביום העזיבה/ כניסה, ירשם תאריך העזיבה על פי תאריך הגעת המידע הרלוונטי למשרדי התאגיד

תדירות: חשבון המים נשלח לבתי הצרכנים אחת לחודשיים.