חוקים ותקנות

חקיקת המים בישראל 

חוק המים שנחקק ב- 1959 מסדיר את ניהולם של מקורות המים, שימורם, הקצאתם לשימוש וקביעת מחירם. החוק תוקן לאורך השנים ולאחרונה, במאי 2006, נערכה בו רפורמת סמכויות מהותית לפיה הוקמה הרשות ממשלתית למים ולביוב והמועצה העומדת בראשה. לחקיקה זו מצטרפים חוק תאגידי מים וביוב (נחקק בשנת 2001), חוק הפיקוח על קידוחי מים וחוק מדידת מים, וכן חקיקת משנה (כללים ותקנות), הבאים להסדיר את משק המים תוך השמת דגש על השימוש במים וניהולם.
 
החקיקה מבוססת על העקרונות הבאים:
1. מקורות המים בישראל הם קניין הציבור. כלומר, אין בעלות פרטית על מקור מים.
2. כל אדם זכאי לשימוש במים בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.
3. הקצאת השימוש במים תיעשה בראיה משקית ארצית במטרה להבטיח ניצול אופטימאלי ובר קיימא של מקורות המים.
4. בעת מחסור במים זמינים יש לקבוע סדרי עדיפויות בהקצאתם תוך התייחסות לאיכות המים וכמותם.
5. יש להבטיח שהשימוש במים לא יגרום לזיהום, דלדול ובזבוז.
6. המחיר למים ישקף, ככל הניתן, את עלותם על מנת להבטיח שימוש יעיל.
 
לשם עמידה בעקרונות, הוענקו בחוק סמכויות לשלושה אורגנים מרכזיים:
1. מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (הגוף המחוקק) - שבין תפקידיו, הסדרת משק המים והביוב, הסדרת השימוש במים וביוב, פיתוח משק המים והביוב והפיקוח עליו, קביעת כללים בדבר הפקת מים, הספקתם, כמותם ואיכותם וקביעת תעריפי מים וביוב ואמות מידה לשירות שעל ספקי שירותי מים וביוב לתת לצרכניהם.
2. הרשות הממשלתית למים ולביוב (הגוף המבצע)- שבין תפקידיה, לשמר את מקורות המים מבחינה כמותית ואיכותית, להסדיר את ההפקה, האספקה והצריכה של המים, לתכנן מערכות לאספקת מים, לפעול לקביעת תעריפי מים וביוב מבוססי עלות ולפקח עליהם, לפעול לקביעת אמות מידה לשירות ולפקח עליהם.
3. מנהל הרשות הממשלתית (מנהל הגוף המבצע)- שבין תפקידיו, ניהול משק המים והביוב, בהתאם למדיניות הממשלה, ובכפוף להנחיות, הוראות וכללים שקבעה מועצת הרשות הממשלתית.
 
במשק המים ריבוי "שחקנים": גופים פרטיים כדוג' אגודות מים פרטיות ומתקני התפלה, גופים ממשלתיים כדוג' חברת מקורות, וגופים ציבוריים ומעיין ציבוריים כדוג' מועצות אזוריות, תאגידי מים וביוב ואיגודי ערים, דבר הדורש ניהול רגולטורי מסובך והיתרים שנתיים לשימוש במים (אספקה, צריכה, החדרה, הפקה וייצור). בנוסף, קיימים סוגי מים רבים (קולחין, מליחים, שפירים) וקיימות מס' מטרות לשימוש במים (תעשייה, חקלאות, בית וטבע) ויש לקבוע תעריפים ומנגנונים נוספים ייחודיים לפי סוגי המים ו/או המטרות השונות

לדף החוקים והתקנות באתר רשות המים לחץ כאן