ניטור שפכי תעשיה

ניטור שפכי תעשיה

משברי המים הפוקדים את מדינת ישראל בעשור האחרון הובילו לבחינת מעמיקה של האפשרויות להגדלת כמות המים הזמינים למגזרים הפרטי, הציבורי, התעשייתי והחקלאי. בשנת 2010 קבעה הכנסת תקנות לטיהור שפכים לאיכויות המאפשרות השקיה בלתי מוגבלת (תקנות בריאות העם 2010, איכות קולחין "תקנות ענבר"). בתקנות נקבעו לוח הזמנים ואיכות הקולחים בהם נדרשים מכוני טיהור השפכים לעמוד (לאחר טיפול שלישוני) בכדי לאפשר שימוש חוזר בחקלאות ללא חשש לזיהום קרקע ומי תהום.

תאגיד מי רעננה מטפל בשפכי העיר באמצעות מט"ש (מתחם טיהור השפכים) רעננה. המכון מפיק קולחים באיכות גבוהה מאוד המוגדרת "השקיה ללא מגבלות" – איכות "שלישונית".

מאחר ומרבית שפכי התעשייה בישראל מוזרמים לטיפול במכוני טיהור השפכים המטפלים גם בשפכים הסניטריים קבעה רשות המים בשנת 2011 כללים להזרמת שפכי תעשייה אל מערכת השפכים הציבורית (כללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), זאת מאחר ושפכי התעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב יותר, כמו פגיעה במערכת הביוב, סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני, פגיעה באיכות מי קולחים, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים. תאגיד מי רעננה מיישמת תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014.

הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים שונים על ידי מעבדה מוסמכת.

  1. תוכנית הניטור הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ואושרה.
  2. בכל תחילת שנה התאגיד יודיע למפעל / בית העסק כי הוא נכלל בתוכנית הדיגום.
  3. תוצאות הדיגום יועברו למפעל / בית העסק בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.
  4. דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת.
  5. ישנם בתי עסק המופיעים בתכנית ניטור אך עדין לא נמצאים בתהליך הדיגום ולגביהם יוחלט האם נידרש לבצע דיגומים או שיגרעו מתוכנית הדיגום.

מערך הטיפול וההשבה של שפכי רעננה

מט"ש רעננה הוא מפעל חדיש ומודרני לטיפול בשפכים עירוניים. המפעל מטפל בשפכי העיר רעננה מפעל השבת הקולחים של רעננה משתלבת במערכת האזורית לטיפול והשבה של שפכים לשימוש חקלאי באזור חוף השרון.  מערך הטיפול וההשבה של שפכי רעננה נמצא בלב השטחים החקלאיים באזור הצפוני של תחום השיפוט של העיר רעננה. השפכים הגולמיים מגיעים אל המט"ש באמצעות תחנת שאיבה מספר 1 אליה מתנקזים כל שפכי העיר. בתחנה מותקנות ארבע משאבות בעלות ספיקה של 650 מק"ש כל אחת. כמו כן מותקן בתחנת השאיבה מגוב מכני גס בעל מעבר חופשי של 15 מ"מ.

בסוף שנת 2011 נכנסו לשימוש המידע, תשנ"ח – 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט – 2009, מפרסמת מי רעננה באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים, אשר נערכים במפעלים הכלולים בתכנית הניטור. מפעלים הכרוכים בתכנית הניטור אך מתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע לנו על כך, בצירוף נימוקים להתנגדותם.

 תוכנית ניטור ובקרת שפכי תעשייה עדכנית לשנת 2015-2016    

 דוח תוצאות הניטור משנת 2014

  כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014   

 

מכון טיהור השפכים