חופש המידע

חופש המידע

על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק, כך שתיווצר שקיפות בפעילות הרשויות הציבוריות בישראל. הרשות מחויבת לספק את המידע המבוקש, בכפוף לסייגים הקבועים בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו.

תאגיד מי רעננה מייחס חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע המצוי ברשותו, ובאופן עקרוני בכוונתו לפרסם כל מידע שיש לציבור עניין בו ואין מניעה על פי דין לפרסמו באתר האינטרנט. 

במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף, או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור,

לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.
 

 פרטי יצירת קשר עם הממונה על חופש המידע בתאגיד:  גב' מירה מחלוף
פניות בנושא חופש המידע יש להפנות למירה מחלוף על גבי טופס בקשה לקבלת מידע.

דוא"ל:water@mei-raanana.co.il

טלפון: 072-2772774

פקס: 072-3265774

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 99 רעננה 43100

 

בקשות לקבלת מידע:

 בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998, אזרח ישראלי או תושב המבקש לקבל מידע מהתאגיד, יפנה לממונה על חופש המידע בתאגיד מי רעננה.

את הבקשה יש למלא בטופס בקשה לקבלת מידע. למעבר לטופס:

חוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdfחוק חופש המידע -טופס מי רעננה.pdf

הטיפול בבקשה מותנה בתשלום אגרת בקשה וחתימה על התחייבות לשאת באגרות הטיפול וההפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪, למעט במקרים הקבועים בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999. ככל שהממונה על חופש המידע בתאגיד מי רעננה תסבור, כי עלות הטיפול בבקשה תעלה על סכום ההתחייבות, תפנה למבקש המידע לקבלת אישורו לתשלום סכום אגרות הטיפול וההפקה המשוער. 

תשלום אגרת הבקשה:

ניתן לשלם באמצעות שיק על סך 20 ₪ 
לפקודת: מי רעננה בע"מ
אחוזה 56 ת.ד. 99 רעננה 43100
 
הממונה על חופש המידע בוחנת כל בקשה, ופועלת בהתאם לקבוע בחוק חופש המידע ובתקנות שהותקנו מכוחו.

תאגיד מי רעננה פועל בהתאם להנחיות רשות המים והביוב.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע. לאתר לחץ כאן 

להנחיות משרד המשפטים - לחץ כאן 

לתקנות חופש המידע- אגרות לחץ כאן