קר"מ - מערכת קריאה מרחוק

קר"מ- מערכת קריאה מרחוק

רעננה הייתה העיר הראשונה בישראל, שהכניסה, החל משנת 2000, טכנולוגיה מתקדמת לקריאת מדי מים - מונים אלחוטיים, או בשמם הנפוץ - מדי קר"מ (קריאה מרחוק). כיום, מרושתת כל העיר במדי מים אלחוטיים, המשדרים את קריאות צריכות המים של תושבי העיר.

מעבר להוצאת חשבונות המים באמצעות המערכת, החשיבות העליונה בקר"מ היא בדיווח של קריאות המים, המאפשר זיהוי קריאות מים חריגות וחשד לנזילה.

באופן עקרוני, התושבים אחראים על זיהוי נזילות מים בשטחם הפרטי, ויש להקפיד לבדוק את חשבון המים החודשי, כדי לגלות חריגות צריכה. המערכת מאפשרת שכבת סיוע נוספת, שמתרחשת כאשר המערכת הממוחשבת מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים לאורך מספר ימים. עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים, על החריגה שהתגלתה. מכאן והלאה, התושבים יכולים לבדוק האם מקור החריגה ידוע להם (מילוי בריכה, השקיה נרחבת עקב פרויקט מיוחד וכדומה), או שהמקור אינו ידוע, ויש לבדוק נזילה.

בנוסף, כאשר אנו מזהים צריכה חריגה מאוד, אנו מתקשרים לתושבים או שולחים הודעת SMS (אם ככל שמספר הטלפון של התושב מצוי בידינו) ומיידעים אותם ואף במקרים המתאימים מגיעים לבתיהם ומשאירים הודעה אם לא הצלחנו להשיגם טלפונית.

כאמור, על התושבים חלה האחריות הבלעדית לבדוק את הצריכה בנכסם הפרטי או בדבר איתור נזילות באופן עצמאי. תאגיד המים והביוב אחראי על תשתיות המים והביוב הציבוריות בעיר רעננה בלבד, ואינו רשאי לבצע בדיקות נזילה יזומות בנכסים פרטיים. באם התגלתה נזילה על ידי התושב, יש לתקן אותה במהירות המרבית האפשרית, ולהציג קבלות בדבר התיקון על פי הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב בפני תאגיד המים והביוב. התאגיד יזכה את התושב כספית, בהתאם לקבוע בהוראות הדין.

נציין כי הזיהוי המהיר חוסך עלויות תשלום חשבונות מים גבוהים לתושבים. לא ניתן להפריז בחשיבות הסיוע המוקדם, במיוחד כיום, לאחר העלאת תעריפי המים, כאשר גם התעריף הנמוך ביותר עדיין גבוה פי שניים מהתעריף הקודם. בנוסף, מובן כי הזיהוי המהיר מסייע לחסכון במים במדינה בתקופה בה נדרש חסכון כאמור.

המערכת מהווה גם תשתית לתכניות עתידיות לשפר את מערך הטכנולוגיה החכמה במסגרת תאגיד מי רעננה בע"מ. התכניות העתידיות כוללות טיוב עבודת המערכת למשלוח הודעות SMS ולמשלוח הודעות דוא"ל להתרעה מיידית על נזילה, וכן תכנון פרויקט לחסכון באנרגיה במערכת המים העירונית, תוך שימוש במדי לחץ ובמערכת בקרת המים בעיר, בשילוב עם מערכת הקר"מ.

בכל מקרה, מדובר במערכת חכמה, חסכונית ומדויקת, אשר השימוש בה מוביל לפיתוחים נוספים בעתיד, אשר יסייעו לשמירה על משק מים חכם ברעננה.

עם זאת מודגש, כי אין בקיומה של מערכת הקר"מ משום ערובה לאיתור תמידי של תקלות ו/או נזילות במסגרת נכסים פרטיים, ותאגיד מי רעננה בע"מ דוחה, במפורש ובאופן ברור, התחייבות כלשהי לאיתור תקלות ו/או נזילות ו/או מקרים ו/או אירועים דומים ו/או למתן הודעות במסגרת לוחות זמנים שהינם קצרים מהקבוע בהוראות הדין בשל קיומה של המערכת האמורה. מובהר ומודגש, כי האחריות הבלעדית על תקלות ו/או נזילות ו/או אירועים ו/או מקרים דומים חלה באורח בלעדי על התושב - ועליו בלבד.

 

באם קיבלתם מכתב או הודעת SMS בדבר חשד לנזילה ו/או שזיהיתם נזילה בכל דרך אחרת, הנכם מתבקשים לבדוק ולתקן את הנזילה, במידה ונמצאה כזו. תיקון זה גם חוסך משאב יקר למדינה, וגם חוסך עלויות בתשלום מים- לכם. 
החוק מאפשר הקלה בתשלום במקרי נזילות, באופן שהמים העודפים, יחויבו בתעריף נמוך יותר בהתאם לכללים הבאים, שנקבעו ע"י רשות המים הממשלתית:

  • במידה ויוכח כי אכן מדובר בנזילה אשר גרמה לגידול בצריכה של למעלה מ 50% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, תינתן הקלה בתשלום לפי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש"ע- 2009.
  • מספר התקופות האפשריות למתן הקלה כאמור לעיל הינו שתי תקופות בלבד בשנה (תקופה=חודשיים) ובתנאי שטרם חלפו 6 חודשים מתום תקופת החיוב האחרונה במהלכה אירעה הנזילה.
  • תצורף  קבלה משרברב על ביצוע תיקון הנזילה, או לחילופין במידה ובוצע תיקון עצמי- חשבונית על רכישת החלפים בהם נעשה שימוש במועד תיקון הנזילה.

כל ההליכים מתקיימים ע"פ סע' 14 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011.

התראה על חשד לנזילה:

תאגיד המים ישלח התראה לצרכן כאשר יתעורר חשד לנזילה בנכס של הצרכן המבוסס על התראה ממערכת קריאת מדי המים (קר"מ) וכאשר אכן נמדדה צריכה חריגה במהלך השבוע הקודם למשלוח ההתראה.

  1. חשד לנזילה לצרכן ביתי - מד מים של צרכן פרטי (בית פרטי או דירת מגורים) שבו קיימת צריכת מים רציפה של לפחות 100 ליטר כל שעה במשך 24 שעות רצופות ואשר צריכת המים ב-7 ימים האחרונים עולה על 7 מ"ק והצריכה ביממה האחרונה גדולה מ-1 מ"ק ביממה וגדולה פי 5 מהצריכה היומית הממוצעת ב-30 הימים האחרונים שקודמים ליום הבדיקה. במידה ונשלחה לצרכן התראה על חשד לנזילה ב-7 ימים האחרונים, לא תישלח התראה נוספת.  
  2. חשד לנזילה במד מים כללי (ראשי) ומדי מים בעלי קוטר גדול ("1.5 ומעלה) - מד מים כללי (בבית משותף או בנכסים בהם יש מד מים כללי בכניסה לנכס) שבו קיימת צריכת מים רציפה של 1 מ"ק כל שעה במשך 24 שעות רצופות ואשר צריכת המים המשותפת ב-30 ימים האחרונים עולה על 5 מ"ק.  במידה ונשלחה לצרכנים המשויכים התראה על חשד לנזילה ב-14 ימים האחרונים, לא תישלח התראה נוספת.

אופן מתן התרעות לצרכנים:

חשד לנזילה במד מים פרטי

  1. צריכה מעל 7 מ"ק  ביממה – שיחת טלפון לצרכן. במידה ואין טלפון מעודכן במערכת, איש השטח מטעם תאגיד המים ייגש פיזית לנכס ויתלה הודעה על "חשד לנזילה" על דלת הנכס.
  2. מתחת ל -7 מ"ק ביממה – שליחת הודעות SMS  ושליחת מכתב בדואר לצרכן.

חשד לנזילה במד מים ראשי

SMS ומכתב לכל צרכן המשויך למונה הראשי ראשי.

 

 

 

חזון ויעדים