הצהרת מדיניות

הצהרת מדיניות משולבת

 • תאגיד מי רעננה מחויב לשמירת שלום עובדיו ושלום הבאים בשעריו, לשמירה על איכות הסביבה, להתייעלות אנרגטית ולניהול איכותי של התהליכים עליהם התאגיד אמון.
   
 • תאגיד מי רעננה מצהיר בזאת על מחויבותו לעקרונות ניהול משולב של תקן ניהול איכות 9001:2015 ISO, מערכת ניהול סביבתי בהתאם לדרישות תקן ISO 14001:2015, מערכת לניהול אנרגיה לפי דרישות ת"י 50001 ומערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם לדרישות תקן 45001:2018 ISO.
 • תאגיד מי רעננה  יפעל בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין לרבות בכל הקשור לפעילויותיו בתחומי הסביבה, האנרגיה ובטיחות ובריאות בתעסוקה וקשורות לגורמי הסיכון שעובדי התאגיד והבאים בשעריו חשופים להם בתחום זה.
   
 • התאגיד יתמיד במתן שרות איכותי בנושא מים וביוב לתושבי רעננה.
   
 • התאגיד יפעל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה תוך אימוץ כלים למדידה לרבות קביעת יעדים לשירות איכותי, להתייעלות אנרגטית, יעדים סביבתיים ויעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.
   
 • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחומים השונים יבוצעו ניטורים תקופתיים שונים לרבות סקר סיכונים, ניתוח הסיבות לחריגות ותבוצענה פעולות תיקון ומניעה להפחתת הסיכונים.
   
 • התאגיד רואה במשאב האנושי מרכיב מרכזי בהשגת היעדים וביישום המחויבות ללקוחות ויחתור להעלאה מתמדת של המקצוענות והמיומנות בקרב העובדים.
   
 • התאגיד יכלול שיקולי ניהול אנרגיה, בתהליכי שאיבת ואספקת המים, בתהליכי הפעלת מכון טיהור השפכים, בתהליכי פיתוח תשתיות המים והביוב, והספקת השירותים וההתקשרויות עם ספקים, בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות תוך התחשבות ושיתוף פעולה אזורי.
   
 • התאגיד יעודד חסכון במים, באנרגיה ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור וערכי הטבע ומניעת מפגעים סביבתיים.
   
 • התאגיד יקפיד על בטיחות בעבודה ועל בטחון מתקני המים ויכלול שיקולים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי אספקת המים, הטיפול בשפכים, הפיתוח והשדרוג של מערכות מים וביוב ובתהליך מתן השירותים ללקוחות בשאיפה לצמצם ולמנוע השפעות בטיחותיות, בריאותיות תעסוקתיות שליליות.
   
 • החברה תפעל להביא לידיעת כל העובדים עבורה או מטעמה את המדיניות המשולבת לניהול מערכת איכות, סביבה, אנרגיה ובטיחות ובריאות תעסוקתית.
   
 • הנהלת התאגיד תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של מערכות הניהול, איכות, סביבה, אנרגיה ובטיחות ובריאות תעסוקתית.
   
 • התאגיד יפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם הלקוחות והספקים בכל ההיבטים הנוגעים לבטיחות ובריאות בתעסוקה, ניהול סביבה וניהול אנרגיה.
   
 • השמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית, על איכות הסביבה, ניהול אנרגיה וניהול איכות היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מהמנהלים ועובדי התאגיד.
   
 • הנהלת התאגיד תביא לידיעת כלל העובדים, הקבלנים והספקים את המדיניות המשולבת במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות האישיות שלהם למען התאגיד, העובדים, ציבור הלקוחות ובעלי העניין.        
 •                                                                                                                                                            

רזיאל אחרק

מנכ"ל תאגיד מי רעננה