מכרזים

 

מכרז 001/2019

מתן שירותי הובלה וסילוק בוצה ממכון הטיפול בשפכים העירוני ברעננה וקליטתה באתר טיפול בפסולת בוצה

 

מי רעננה מכרז 002-2019 - אספקה ליווי התקנה והרצת מערכת לסחיטת בוצה

 

 

מכרז פומבי  מס' 004/2019 - להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת תאגיד המים והביוב מי רעננה

 

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מציעים: