מכרזים

מכרז 003/2023 - עבודות חיזוק בריכות מים כולל עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות במתחם 23

 

 

מפרט טכני מיוחד


 

כתב כמויות

 


 

בטיחות והתארגנות


 

חשמל ותאורה


 

מים וניקוז


 

פיתוח השקיה וצמחיה


 

קונסטרוקציה


 

תנועה ותנוחה

דוח קרקע

דוח תכן מבנה ומסיעות

מכרז 004/2023

למתן שירותי הובלה וסילוק בוצה ממכון הטיפול בשפכים העירוני ברעננה וקליטתה באתר טיפול מורשה בפסולת בוצה