מכרזים

 

 

מי רעננה מכרז 002-2019 - אספקה ליווי התקנה והרצת מערכת לסחיטת בוצה

 

מי רעננה מכרז 003/2019- לביצוע קווי סניקה בצפון העיר רעננה

 

מי רעננה מכרז פומבי  מס' 004/2019 - להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת תאגיד המים והביוב מי רעננה

 

מי רעננה מכרז 005/2019 - מתן שירותי הובלה וסילוק בוצה ממכון הטיפול בשפכים העירוני ברעננה וקליטתה באתר טיפול בפסולת בוצה (חוזר)

 

 

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מציעים: