מכרזים

 

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מציעים:

 

004/2020 - לאספקה והתקנה של מעלון אנכי ועבודות בניה במתחם הטיפול בשפכים, מי רעננה

 

006/2020 - חיזוק ,שיקום ושימור מגדל המים 6 ברחוב בית השואבה 10א' רעננה​

 

007/2020 - לתכנון, הקמה, הפעלה, ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל PV (פוטו-וולטאי) צף במאגר קולחים רעננה